Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawców

Ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek dokonywania zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców w sytuacjach, gdyby nie otrzymali oni wymagalnych płatności. Co ważne – obowiązek ten dotyczy tylko tych umów, które przeszły procedurę weryfikacyjno-akceptująca, o której mowa powyżej. Zwrócić należy uwagę, że płatność na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców następuje tylko w wysokości roszczenia głównego – czyli bez ewentualnych odsetek.

Zamawiający przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty zobowiązani są do wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień co do zasadności wypłaty na rzecz podwykonawcy oraz przyczyn braku jej samodzielnego dokonania. Termin jaki zamawiający ma wyznaczyć na przedstawienie przez wykonawcę swojego stanowiska nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Po zapoznaniu się z uwagami wykonawcy i dokonaniu oceny stanowisk obu stron zamawiający może:

  1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty – w takim przypadku o wypłaconą kwotę umniejszone zostaje wynagrodzenie przeznaczone do wypłaty na rzecz wykonawców.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny