Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Błędne unieważnienie postępowania jako zarzut wtórny

Przesłanki zobowiązujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stały się tematem kilku ostatnich wpisów na naszym portalu. Wskazaliśmy wówczas, że decyzja, której skutkiem jest uchylenie wszystkich czynności, jakie zamawiający dokonał w postępowaniu, jest obligatoryjna dla organizatora postępowania, jeśli wynika z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotychczas rozważaniom został poddany punkt 6 oraz punkt 7. Dziś opiszemy przesłankę unieważnienia postępowania opisaną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP.

O ile sam sposób sformułowania ww. przesłanek w ustawie PZP jest nieostry i pozostawia wiele możliwości interpretacyjnych, o tyle przesłanka unieważnienia zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP opisana jest w sposób klarowny. Zaprezentowana w nim przesłanka zobowiązuje bowiem zamawiającego do unieważnienia postępowania, wówczas, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu. Jednakże zarzut naruszenia właśnie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP. jest jednym z częściej stawianych zamawiającemu przez odwołującego.

Bezsporna jest sytuacja, kiedy zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ w czasie przewidzianym na składanie ofert żadna nie wpłynie.

Inaczej jest natomiast, gdy unieważnienie postępowania, poprzedzone jest decyzją zamawiającego o odrzuceniu złożonej oferty, lub wykluczeniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ewentualny zarzut dotyczący nieprawidłowości w zakresie unieważnienia postępowania jest zarzutem wtórnym, albowiem najpierw musi wykazać bezzasadność odrzucenia jego oferty.

Przykładem postępowania, w którym zapadło orzeczenie KIO potwierdzające powyżej opisany sposób budowania zarzutów związanych z bezzasadnym unieważnieniem postępowania przez zamawiającego jest postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 5 – Rewitalizacja Parku im. H. S. wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzone przez Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich. Odwołujący, który złożył jedyną ofertę, został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a Zamawiający unieważnił postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP. W następstwie uznania przez Izbę zasadności zarzutów dotyczących wykluczenie odwołującego i przywrócenia go do postępowania również zarzut dotyczący nieprawidłowego unieważnienie postępowania również został uwzględniony.

Kancelaria

Kancelaria