Przetargi i zamówienia: Dostawy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Dostawca i usługodawca jako podwykonawca

Elementem w znaczący sposób odróżniającym umowy o roboty budowlane realizowane dla sektora publicznego od sektora prywatnego jest to, że w przypadku umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przyznano przymiot podwykonawcy dostawcom oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz wykonawcy. Jeżeli zamawiający żądać będzie przedstawienia umów zawieranych z takimi podmiotami, to będzie miał możliwość i obowiązek dokonywania na ich rzecz bezpośrednich płatności.

Co ważne – opisana powyżej regulacja stanowi całkowitą nowość i odstępstwo od regulacji dotyczących podwykonawców, które wynikają z Kodeksu cywilnego. Przypomnieć bowiem należy, iż zgodnie  KC podwykonawcą jest podmiot, który wykonuje roboty budowlane. Do takich podmiotów nie można zatem zaliczyć dostawców (np. betonu lub elementów konstrukcyjnych).

Powyżej wskazany obowiązek jest wyłączony w przypadku umów, których wartość stanowi mniej niż 0,5 % wartości danego zamówienia publicznego, chyba że ich wartość przekracza 50 000 zł. Jednocześnie należy wskazać, iż zamawiający mogą obniżać ten próg.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny