Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Indywidualna decyzja ZUS przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny

Dziś nadal pozostajemy przy rozważaniach dotyczących kwestii związanych z rażąco niską ceną. Na temat ten spojrzymy jednak z innej perspektywy niż ostatnio, a mianowicie zwrócimy uwagę na kwestię indywidualnych decyzji, które mogą mieć wpływ na wysokość składanych ofert.

Na wstępie należy po raz kolejny przypomnieć, że stosownie do art. 90 PZP zamawiający jest zobowiązany wezwać wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień w każdej sytuacji, gdy:

  1. zaoferowana cena czy jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie lub
  2. cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od wartości wskazanych w ust. 1a tego przepisu.

O istotnych elementach takiego zapytania pisaliśmy natomiast już wcześniej w naszym listopadowym artykule (http://wczp.pl/zamawiajacy-powinien-wskazac-wykonawcy-czego-oczekuje-przy-wyjasnianiu-razaco-niskiej-ceny).

Następnym zadaniem, którego musi się podjąć każdy zamawiający jest ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę. Na tym etapie postępowania należy natomiast pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Po pierwsze, to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztów. Dla zamawiającego oznacza to natomiast, że musi on zweryfikować czy wykonawca w swoich wyjaśnieniach zawarł wystarczające dowody na potwierdzenie tej okoliczności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w jednym ze swoich ostatnich wyroków KIO wskazała, że jeśli wykonawca w swoich wyjaśnieniach powołuje się na jakiś dokument, to powinien go złożyć.

Brak przedstawienia takiego dowodu powinien natomiast skutkować odrzuceniem oferty. W szczególności jeśli wykonawca posiada indywidualną decyzję organu ZUS dotyczącą wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe – to ma obowiązek załączenie takiej decyzji jako dokumentu na potwierdzenie możliwości korzystania z obniżonej stawki na ubezpieczenie wypadkowe.

Po drugie, jeśli wykonawca w ogóle nie udzieli takich wyjaśnień lub jeśli nie udowodni, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, to jego ofertę zamawiający będzie zobowiązany odrzucić – zgodnie z art. 90 ust. 3 PZP.

W świetle powyższego nasuwa się jednoznaczne podsumowanie – zamawiający nie tylko jest zobowiązany do rzetelnego sformułowania wezwania do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, ale również musi pamiętać, aby dokładnie zbadać wyjaśnienia oraz dokumenty złożone przez wykonawcę oraz wyciągnąć odpowiednie konsekwencje w przypadku ich niezłożenia.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny
Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk