Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Ingerencja zamawiającego w treść umowy z podwykonawcą

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych dokonana ustawą z dnia  08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających obowiązek wprowadzenia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako obligatoryjnego ich elementu wymogów dotyczących umów o podwykonawstwo.

Co ważne – określając takie wymogi zamawiający będzie mógł na ich podstawie żądać od wykonawcy wprowadzenia zmian do umów jakie mają być zawarte przez niego z podwykonawcami. W przypadku umów o roboty budowlane wymogi te będą także miały zastosowanie do umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

Nadto należy podkreślić, iż zgodnie z nowelizacją „Wigilijną” termin zapłaty na rzecz podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Dla możliwości wprowadzania zmian oraz wnoszenia sprzeciwu przez zamawiających istotne znaczenie ma termin w jakim takie działania będą możliwe. Zgodnie z nowym art. 143c oraz 143d PZP terminy zgłaszania uwag lub sprzeciwu co do postanowień umowy winny być określone w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jako istotne jej postanowienia powinny być określone zatem już w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

W celu zapewnienia zamawiającym możliwości kontroli umów zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wprowadzony został obowiązek przedkładania takich umów zamawiającym w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Na zakończenie należy podkreślić, iż wszelkie wymogi dotyczące zawierania umów z podwykonawcami dotyczą także wprowadzania jakichkolwiek zmian do tychże umów.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny