Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Zamawiający nie może zmieniać nazw i oznaczeń oferowanego asortymentu

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP zamawiający, który po zbadaniu oferty wykonawcy stwierdzi, że nie odpowiada ona treści SIWZ jest zobligowany ją odrzucić. Warto jednak dodać, że ustawodawca przewidział dla dobra wykonawców rozwiązanie, które może pozwolić na uchronienie ich przed odrzuceniem oferty zawierającej błąd. Jest to art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, zgodnie z którym zamawiający poprawia omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Czynność taka musi być wykonana przez zamawiającego obligatoryjnie, jednak trzeba pamiętać o tym, że w takim trybie mogą być poprawione tylko i wyłącznie niektóre błędy wykonawcy, a mianowicie takie, które nie są błędami istotnymi.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt bardziej praktyczny, trzeba stwierdzić, że dla wykonawców ww. przepisy powinny być przestrogą przed składaniem ofert bez ich wcześniejszej wnikliwej weryfikacji. Ze względu bowiem na treść art. 87 PZP, jak już wyżej wyjaśniono, zamawiający, który otrzymał ofertę niezgodną z wymogami przewidzianymi w SIWZ, nie jest uprawniony do ingerencji w jej treść oraz nie może on prowadzić negocjacji z wykonawcą w tym zakresie.

Powyższe regulacje mogą mieć szczególne znaczenie w przetargach, których przedmiotem jest dostawa produktów o określonych parametrach. Podając w ofercie nazwy takich produktów, zwłaszcza w sytuacji, gdy są one dłuższe lub zawierają w sobie serię cyfr, nietrudno o pomyłkę. Może okazać się, że zmieniając tylko częściowo nazwę danego produktu Wykonawca zaoferuje zupełnie inny artykuł. Jak natomiast zaznaczyła Krajowa Izba Odwoławcza nieścisłość o takim charakterze nie może być zaklasyfikowana do kategorii omyłek nieistotnych i musi spowodować odrzucenie oferty. Gdy bowiem z żadnego innego fragmentu oferty nie wynika faktyczna wola wykonawcy, nie sposób przyjąć, by sam zamawiający dokonał modyfikacji oferty poprzez zmianę nazwy danego towaru. Z kolei ewentualne działanie zamawiającego o takim charakterze należałoby uznać za czynność bezprawną, co mogłoby stanowić skuteczny zarzut w postępowanie przed KIO.

Przykładem skutków jakie mogą nieść za sobą opisane powyżej niedokładności w ofercie jest postępowanie prowadzone przez Telewizję Polską S. A., którego przedmiotem była modernizacja studiów telewizyjnych w ramach czego wykonawcy mieli zapewnić dostawę monitorów. W postępowaniu tym jeden z wykonawców zaoferował w swojej ofercie monitory V554, zaś zgodnie z wymaganiami Zamawiającego miały to być monitory V552. Na skutek wniesionego odwołania oferta z błędnym oznaczeniem monitorów została odrzucona jako niespełniająca wymogów postawionych w SIWZ. W ocenie KIO wskazana niezgodność doprowadziła do zaoferowania przez wykonawcę zupełnie innego – niż wymagał tego Zamawiający – przedmiotu zamówienia – zatem była zmianą istotną

Podsumowując zauważyć należy, że każdy wykonawca decydujący się na przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla pewności powinien dokładnie zweryfikować treść złożonej przez siebie oferty, w szczególności pod względem prawidłowości wskazanych w niej nazw oferowanych produktów. Należy bowiem pamiętać, że zmiana w zakresie nazwy lub numeracji produktów, która skutkuje de facto zmianą oferowanego produktu jest niedopuszczalna.

 

Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny