Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

„Inne omyłki” w ofercie nie muszą być oczywiste

„Inne omyłki” nie muszą być oczywiste, w związku z czym istnieje możliwość zmiany sposobu określenia terminu realizacji zamówienia.

Możliwość poprawiania ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego spędza sen z powiek niejednemu wykonawcy. Wynika to z tego, że z jednej strony w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców możliwość ingerowania w ofertę już po jej złożeniu powinna być w znaczącym stopniu ograniczona. Z drugie strony natomiast zbędny formalizm prowadzić może do wyboru oferty, która najkorzystniejsza nie jest z uwagi na to, że inni oferenci nie mają możliwości konkurowania, gdyż dopuścili się uchybień w swoich ofertach.

W celu umożliwienia wykonawcom poprawiania składanych przez nich ofert w art. 87 ust. 2 PZP wprowadzony został katalog przesłanek, które pozwalają zamawiającym na wprowadzanie zmian (poprawek) do ofert składanych przez wykonawców. Sytuacje, w których zamawiający może wprowadzić poprawki są trzy i uzależnione są od wystąpienia w ofercie wykonawcy:

  • oczywistych omyłek pisarskich,
  • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W przypadku pierwszych dwóch omyłek na pierwszy rzut oka rzuca się sformułowanie „oczywistych”, które przez swój niedookreślony charakter spotkało się z szerokim omówieniem w orzecznictwie KIO.

Znacznie szerszy i dużo bardziej złożony mają natomiast „inne omyłki”, gdyż zostały one zestawione z dodatkowym wymogiem, aby nie powodowały one istotnych zmian w treści oferty.

Co ważne – w orzecznictwie KIO (ostatnio w kwietniu 2017 r.) podkreśla się, że omyłka, o której mowa w ust. 3 niekoniecznie musi mieć charakter oczywisty, a o tym czy zmiana ma charakter istotny czy nie, należy rozstrzygać każdorazowo biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

W swoich orzeczeniach KIO stwierdziła, że zastąpienie konkretnej daty kalendarzowej wskazanej w ofercie wykonawcy, sformułowaniem „4 miesiące” jest prawidłowe, albowiem zadeklarowany w ofercie termin wykonania zamówienia nie zmieni się. Zmianie uległ jedynie sposób jego określenia.

W związku z powyższym należy podkreślić, że to czy dana omyłka pozwala na jej usunięcie zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP powinno być każdorazowo dokładnie badane w odniesieniu do całej oferty, co daje dość duże szanse wykonawcom na obronę ich ofert przez odrzuceniem.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny