Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Kiedy udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania może spowodować jego wykluczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenia konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Jak wskazuje KIO w swoim orzecznictwie, celem powyższej regulacji było wykluczenie z postępowań podmiotów, które są postawione w lepszej sytuacji w stosunku do pozostałych wykonawców ze względu na wiedzę, którą podmioty te zdobyły przy przygotowywaniu postępowania.

Powyższy przepis wskazuje na obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania.

Jednak należy pamiętać, że sam udział wykonawcy, jego pracownika czy innej osoby wykonującej pracę na jego rzecz na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może prowadzić do automatycznego wykluczenia takiego wykonawcy. Musi bowiem być spełniona jeszcze jedna przesłanka, a mianowicie udział takiego wykonawcy w postępowaniu musi zakłócać konkurencję.

Oznacza to więc, że każda podobna sytuacja może być oceniona tylko i wyłącznie na gruncie konkretnego stanu faktycznego. Dopiero wtedy wykonawca może bowiem ocenić, czy czynności podjęte przez niego podczas przygotowywania postępowania rzeczywiście zapewnią mu w jakiś sposób lepszą pozycję od pozostałych podmiotów przystępujących do tego postępowania.

Należy również pamiętać o treści art. 24 ust. 10 PZP, stosownie do którego przed podjęciem przez zamawiającego decyzji o wykluczeniu danego wykonawcy z postępowania, musi on wezwać go do złożenia wyjaśnień oraz umożliwić mu udowodnienie, że jego udział w postępowaniu nie zakłóci konkurencji. Zamawiający nie ma więc prawa do automatycznego wykluczenia wykonawcy, który podjął się wcześniej jakichś czynności przygotowujących, ponieważ jest on zobowiązany zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie wyjaśnień.

Podsumowując należy stwierdzić, że sam udział wykonawcy czy jego pracownika w przygotowaniu postępowania o zamówienie publiczne nie uniemożliwia mu wzięcia udziału w tym postępowaniu. Wykonawca taki musi jednak pamiętać, że to na nim będzie ciążył ciężar udowodnienia czy konkretna sytuacja nie spowodowała zakłócenia konkurencji.

Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk