Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Konieczność uzasadnienia punktacji przyznanej wykonawcom

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający mają obowiązek zawarcia uzasadnienia faktycznego oraz prawnego. Co ważne – uzasadnienie faktyczne i prawne nie może zostać pominięte również w zakresie punktacji przyznanej wykonawcom za poszczególne kryteria oceny ofert.

Zgodnie z PZP obowiązek ten wynika jednoznacznie z art. 92 tej ustawy, według którego Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o szeregu enumeratywnie wyliczonych składników, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jednym z elementów, który powinien znaleźć się w takim zawiadomieniu oraz który został zawarty w przedmiotowym katalogu jest punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja.

W tym miejscu należy wskazać, że w orzecznictwie KIO podkreśla się, że nie wystarczy sama informacja o ilości przyznanych punktów każdemu z wykonawców. Bez podparcia takiego wyliczenia precyzyjnym i jasnym uzasadnieniem, zostanie naruszony nie tylko art. 92 ust. 1 PZP, ale również zasada przejrzystości, która powinna być przestrzegana w każdym postępowaniu o zamówienie publiczne, co potwierdza art. 7 ust. 1 PZP.

W sytuacji, gdy w zawiadomieniu Zamawiającego nie znajdzie się wyjaśnienie nie tylko całości punktacji, ale także jej wszystkich składowych z osobna, wykonawca zostanie pozbawiony możliwości prześledzenia procesu decyzyjnego Zamawiającego, a co za tym idzie utrudni to w znacznym stopniu sporządzenie oraz wniesienie ewentualnego odwołania oraz pozbawi wykonawcę pełnych środków ochrony prawnej. Jak podkreśla KIO, każdy wykonawca jest uprawniony do tego, by wiedzieć, na jakiej podstawie jego oferta została oceniona w taki czy inny sposób.

Przykładowo należy wskazać, że jeśli przyznawanie punktów w danym kryterium będzie wynikiem np. oceny konkretnego specjalisty, to w zawiadomieniu o wyborze oferty, wykonawcy powinni zostać precyzyjnie powiadomieni o podstawach konkretnej oceny.

Reasumując, podczas formułowania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający musi pamiętać o dokładnym uzasadnieniu wszystkich zawartych w nich elementów, w szczególności wyjaśnić sposób oceny poszczególnych ofert. Natomiast podczas precyzowania SIWZ warto zwrócić uwagę na kryteria wyboru ofert, które w przypadku niewłaściwego ich określenia, mogą być przyczyną nawet do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny