Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Możliwość zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawców

W dniu 07 września 2016 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. zgodnie z którym wynagrodzenie to ma wynosić 2000 zł (w 2016 r. wynosi ono 1850 zł), co w zasadzie przesądza jego wysokość w nadchodzącym roku.

Konsekwencją powyżej wskazanej zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wzrost minimalnej stawki godzinowej jaka może być stosowana m. in. w umowach zlecenia do 13 zł (w 2016 r. wynosi ona 12 zł).

Co zaproponowana zmiana oznacza dla wykonawców działających na rynku zamówień publicznych? Otóż niesie ze sobą daleko idące skutki – stwarza bowiem możliwości wystąpienia do zamawiających z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Co ważne:

  • wnioski mogą dotyczyć umów o udzielenie zamówienia publicznego zawartych przed dniem 01 września 2016 r.;
  • wykonawcy mogą wystąpić z wnioskami do dnia 31 grudnia 2016 r.;
  • jeżeli zamawiający w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem nie zawrze porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia każda ze stron będzie mogła rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zatem – wykonawco – jeżeli realizujesz umowy długoterminowe na rynku zamówień publicznych miej na względzie fakt, iż możesz liczyć na to, że uzyskasz z nich zakładany zysk.  W tym celu konieczne jest podjęcie odpowiednich działań, które w efekcie przeniosą na zamawiających zarówno ryzyko jak i koszty związane ze zmianami w przepisach.

 

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny