Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Nowe progi w zamówieniach publicznych

Od dnia 01 stycznia 2018 r. mają zastosowanie nowe progi w zamówieniach publicznnych oraz przyjęto nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,3117.

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli war- tość zamówień:

1)  udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założy- cielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będą- cych państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3–5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)  144 000 euro – dla dostaw lub usług,

b)  5 548 000 euro – dla robót budowlanych;

2)  udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3–5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)  221 000 euro – dla dostaw lub usług,

b)  5 548 000 euro – dla robót budowlanych.

Informacje dotyczące pozostałych progów dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem.

Kancelaria

Kancelaria