Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzona ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano szereg wątpliwości szczególnie często zgłaszanych zarówno przez zamawiających jak i wykonawców, które legły u podstaw decyzji o wprowadzeniu zmian.

W ogólnym zarysie należy stwierdzić, że głównymi kwestiami, jakie uległy zmianie
w wyniku nowelizacji są:

 • Odformalizowanie trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie usług
  o charakterze niepriorytetowym,
 • Podkreślenie tzw. „dobrych praktyk”, w szczególności poprzez zwiększenie roli przygotowywanych i upowszechnianych przez Prezesa UZP wzorów umów, regulaminów i innych dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych,
 • Częściowa zmiana przesłanek wykluczenia podmiotów z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,
 • Nałożenie na wykonawcę obowiązku wykazania, iż dana informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa,
 • Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podmiotów na potencjale których polega zamawiający w precyzyjnie określonym przepisami zakresie,
 • Doprecyzowanie przesłanek koniecznych dla zatrzymania przez zamawiającego wadium,
 • Precyzyjne zdefiniowanie „ceny rażąco niskiej” oraz jednoznaczne wskazanie na kim spoczywa ciężar dowodu w odniesieniu do „ceny rażąco niskiej”,
 • Zmiana reguł wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez umniejszenie roli ceny i podkreślenie znaczenia innych czynników,
 • Możliwość wprowadzenia do opisu przedmiotu zamówienia wymogu zatrudniania przez wykonawców osób wykonujących czynności na umowę o pracę,
 • Obowiązek wprowadzenia do umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy tzw. klauzul waloryzacyjnych.

Co ważne, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed dniem 19 października 2014 r.) oraz do odwołań i skarg dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy sprzed nowelizacji. Wyjątek w tym zakresie stanowią nowe przepisy dotyczące wykluczenia podmiotu z postępowania (art. 24).

 

Kancelaria

Kancelaria