Oferta

Odwołanie do KIO

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych cechują się wysoką konkurencją. W związku z tym nie zawsze istnieje możliwość polubownego rozwiązywania powstałych sporów lub niejasności. W celu zapewnienia pełnej ochrony praw wykonawców czasem konieczne staje się przeprowadzenie postępowania przed KIO.

CEL

Wyeliminowanie uchybień zamawiającego popełnionych w toku postępowania mających wpływ na jego wynik.

KIEDY?

Jeżeli w wyniku działań lub zaniechań zamawiającego Państwa oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza lub jeśli została ona odrzucona.

DLA KOGO?

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę i których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, których ofertę odrzucono.

DZIAŁANIA

  1. analiza postępowań pod kątem występowania w nich uchybień pozwalających na skorzystanie ze środków ochrony prawnej
  2. sporządzanie i wnoszenie odwołań do KIO
  3. reprezentacja w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą

OSOBA KONTAKTOWA

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny