Oferta

Rażąco niska cena wyjaśnienia

Prawidłowe skalkulowanie oferty jest działaniem czasochłonnym i bardzo wymagającym. Czasem pomimo zachowania należytej staranności jakiś jej element może budzić wątpliwości Zamawiającego i warto, aby wyjaśnienia były rzetelne.

CEL

Wyjaśnienie sposobu sporządzenia oferty i jej elementów składowych w taki sposób, aby Zamawiajacy został przekonany, iż złożona oferta nie jest ofertą z rażąco niską ceną.

KIEDY?

Niezwłocznie po otrzymaniu wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.

DLA KOGO?

Każdy wykonawca, który otrzymał wezwanie zarówno w zakresie treści oferty jak i rażąco niskiej ceny.

DZIAŁANIA

Konsultacje w zakresie sporządzenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Ocena sporządzonych wyjaśnień pod kątem ich prawidłowości oraz zakresu żądania przedstawionego przez Zamawiającego.

OSOBA KONTAKTOWA

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny