Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Progi unijne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej z dnia 23 grudnia 2013 roku jest jednym z najważniejszych, a bez wątpienia najczęściej przywoływanym w pzp, aktem wykonawczym. Wymienione są w nim cztery zasadnicze progi, które determinują obowiązek przekazania ogłoszeniu o zamówieniu lub konkursie urzędowi publikacji Unii Europejskiej. Aktualizuje się on kiedy wartość zamówienia lub konkursu jest równa lub przekracza kwotę:

A)    134 000 euro – jest to próg stosowany w przypadku:

 • dostaw i usług na które zamówienia udzielane przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem:
 1. państwowych uczelni publicznych
 2. państwowych instytucji kultury państwowych instytucji filmowych
 3. jednostek samorządu terytorialnego
 4. jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego
 5. a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • konkursów przeprowadzanych przez zamawiających z sektorów finansów publicznych
 1. państwowych uczelni publicznych
 2. państwowych instytucji kultury państwowych instytucji filmowych
 3. jednostek samorządu terytorialnego
 4. jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,

B) 207 000 euro – jest to próg stosowany w przypadku:

 • dostaw i usług na które zamówienia udzielane są przez zamawiających innych niż wskazani powyżej (w tym także zamawiających z sektora finansów publicznych, których nie dotyczy kwota 134 000 euro, wymienionych w pkt 1)
 • konkursów przeprowadzanych przez zamawiających spoza sektorów finansów publicznych (za wyjątkiem podlegających wyłączeniu co do kwoty 134 000 euro) oraz innych niż ci, których dotyczą wyższe, wskazane poniżej kwoty

C) 414 000 euro – jest to próg stosowany w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zarówno co do zamówień i konkursów) oraz udzielających zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa kraju (w zakresie zamówień)

D) 5 186 000 euro – wyłączny próg dla robót budowlanych, niezależnie od tego, kto udziela zamówienia.

W przypadku, gdy kwota zamówienia/konkursu przekracza wskazane powyżej, podstawową i zasadniczą konsekwencją jest obowiązek przekazania ogłoszenia urzędowi publikacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 11 ust. 8 jest jednocześnie najczęściej pojawiającym się w ustawie odwołaniem, determinującym szereg praw i obowiązków zamawiającego i wykonawcy. Przekroczenie wskazanych wyżej kwot powoduje m.in.:

 • Konieczność żądania wadium
 • Niemożność stosowania części z wyłączeń przedmiotowych wskazanych w art. 4 pzp,
 • Obowiązek powoływania komisji przetargowej
 • Obowiązek żądania przez zamawiającego od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 • Szerszy zakres obowiązkowych informacji, jaki musi zawierać SIWZ,
 • Wydłużenie terminów na składanie ofert oraz wniosków o dopuszczenie do postępowania,
 • Niemożność przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej.

Kancelaria

Kancelaria