Przetargi i zamówienia: Dostawy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Przedmiot umowy – zamówienia publiczne

a)    USŁUGI

Zgodnie z art. 2 pkt 10 PZP, ilekroć w ustawie jest mowa o usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a PrZamPubl, który zawiera delegację ustawową do określenia w drodze rozporządzenia wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE oraz dyrektywy 2004/17/WE.

b)    DOSTAWY

Stosownie do treści wyroku KIO 2244/11 z 26.10.2011 r.: „Artykuł 2 pkt 2 PZP nadaje dostawie autonomiczne znaczenie, odmienne od pojęcia dostawy w art. 605 KC, albowiem eliminuje obowiązek wytworzenia rzeczy przez wykonawcę zamówienia publicznego”.

W związku z powyższym, ilekroć w PZP jest mowa o dostawach, należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

c)    ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane na gruncie PZP obejmują:

  1. wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego;
  2. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ww. ustawy;
  3. realizację obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego za pomocą dowolnych środków przez osobę trzecią, zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego.

Art. 2 pkt 8 PZP, definiujący roboty budowlane, zawiera ponadto odesłanie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 2c PZP, tj. rozporządzenia Prezesa RM z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych. Załącznik do tego rozporządzenia zawiera zestawienie działalności w pełni zgodne z załącznikiem I do dyrektywy 2004/18/WE i załącznikiem XII do dyrektywy 2004/17/WE. Zestawienie to odpowiada też NACE, czyli statystycznej kwalifikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Dla każdego kodu NACE podano jego odpowiednik w kodzie CPV. I tak, w przedmiotowym załączniku wyróżniono następujące grupy robót budowlanych:

  1. przygotowanie terenu pod budowę,
  2. roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
  3. wykonywanie instalacji budowlanych,
  4. wykończeniowe roboty budowlane,
  5. usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską.
Kancelaria

Kancelaria