Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Skazanie za przestępstwo a udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W niniejszym artykule omówimy kwestię możliwości wykluczenia wykonawcy ze względu na jego karalność, a także kwestię aktualności przedłożonych w toku postępowania oświadczeń.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. c ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, gdy dany podmiot, został skazany za przestępstwo, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

Natomiast zgodnie z przepisami KKS przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

W jednej ze spraw rozpoznawanych przez KIO wykonawca został skazany za czyn określony w ustawie o rachunkowości, a więc nie można było uznać, że został skazany za przestępstwo skarbowe, skoro jest to czyn określony w innym akcie prawnym aniżeli KKS.Wobec powyższego w ocenie KIO Zamawiający niezasadnie wykluczył Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. c ustawy PZP, a w konsekwencji wobec Odwołującego nie zachodziła także podstawa wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy PZP.

Zamawiający dopuścił się uchybienia w procesie wnioskowania, dokonując błędnej kwalifikacji pojęciowej w ten sposób, iż za przestępstwo skarbowe uznał przestępstwo, które w istocie rzeczy takim przestępstwem nie jest.

Zarówno sama kwalifikacja prawna czynu jak i analiza sankcji wymierzonych wykonawcy nie pozwalała na przyjęcie, iż przestępstwo stwierdzone na podstawie doręczonej Zamawiającemu Informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego jest przestępstwem skarbowym. Należy pamiętać, że informacja z Krajowego Rejestru Karnego o karalności wykonawcy nie może być przedmiotem dowolnej interpretacji.

Nadto  kara grzywny, na którą został skazany wykonawca, uległa zatarciu z mocy prawa. Skoro zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy PZP przesłanką wykluczenia wykonawcy z postępowania jest jego prawomocne skazanie za wymienione w tym przepisie przestępstwa, a w przedmiotowej sprawie nastąpiło zatarcie skazania wykonawcy, to nie można przyjąć, że w czasie prowadzenia niniejszego postępowania odwołujący był w ogóle „skazany”.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego zatarcie skazania z mocy prawa następuje z upływem roku od wykonania kary grzywny i jednocześnie powoduje uznanie skazania za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru. Zatarcie skazania ma ten skutek, że skazany zostaje zwolniony z ponoszenia skutków skazania, a wobec tego nie można stosować wobec niego żadnych ograniczeń, wiążących się ze skazaniem.

Klaudia Woźniak

Klaudia Woźniak

PRAWNIK
Bartosz Majda

Bartosz Majda

ADWOKAT