Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Strony umowy o realizację zamówienia publicznego

1)    WYKONAWCA

Pojęcie wykonawcy to w PZP nic innego jak dynamiczne ujęcie uczestnika postępowania, którego doprecyzowanie uzależnione jest od etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stąd też:

  1. W początkowym stadium postępowania wykonawcą może być każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, a więc który w jakikolwiek sposób okazał chęć uczestnictwa w postępowaniu.
  2. Po złożeniu ofert status wykonawcy przysługuje tylko temu podmiotowi, który złożył ofertę.
  3. Na etapie realizacji umowy wykonawcą jest tylko ten podmiot, który zawarł umowę z zamawiającym.

 2)    ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązana do stosowania ustawy. Podmioty te  zostały szczegółowo określone w art. 3 PZP.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Może on również powierzyć powyższe czynności tzw. pełnomocnikom, a więc własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. W praktyce często zdarza się, że zamawiający wspólnie przeprowadzają postępowanie i udzielają zamówienia. W takiej sytuacji, działający wspólnie zamawiający powinni wskazać tzw. lidera do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

Kancelaria

Kancelaria