Szkolenie

Prawo zamówień publicznych po zmianach w 2021 r.

W styczniu 2021 roku wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (ustawa z 11.09.2019 r.).  Szkolenie ma na celu przygotowanie wykonawców do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, które będę procedowane na podstawie nowej PZP.

CEL

Wskazanie osobom zajmującym się problematyką zamówień publicznych najistotniejszych zmian wprowadzonych w wyniku nowej ustawy PZP.

Poznanie rozwiązań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego ze sporządzeniem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz z realizacją zamówień,  a w szczególności w związku z zawieraniem umów z podwykonawcami.

KIEDY?

Indywidualnie uzgadniane z Klientem.

LOKALIZACJA

online

w Państwa siedzibie

w dowolnie wybranymi miejscu

DLA KOGO?

Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

EFEKTY SZKOLENIA

Składanie ofert odpowiadających przepisom. Umiejętność odpowiedniej komunikacji z zamawiającym.

PROGRAM

  1. Nowa regulacja dotycząca warunków uczestniczenia w postępowaniu.
  2. Podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu.
  3. Zmiana przesłanek odrzucenia oferty.
  4. Podstawy do wniesienia odwołania.
  5. Regulacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych.

Czas trwania: 6 h

PRELEGENCI

adwokat Bartosz Majda

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umów w sprawach zamówień publicznych, weryfikacji poprawności SIWZ, przygotowywania ekspertyz prawnych w zakresie poprawności wyboru trybu udzielenia zamówienia.