Szkolenie

Prawo zamówień publicznych po zmianach w 2016 r.

W lipcu 2016 roku weszła w życie największa w ostatnich latach nowelizacja PZP.  Ponad rok obowiązywania przyniósł wiele odpowiedzi w zakresie  sposobu stosowania nowych przepisów w praktyce i właśnie taka jest tematyka szkolenia.

CEL

Wskazanie osobom zajmującym się problematyką zamówień publicznych najistotniejszych zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji PZP.

Poznanie rozwiązań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego ze sporządzeniem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz z realizacją zamówień,  a w szczególności w związku z zawieraniem umów z podwykonawcami.

KIEDY?

Indywidualnie uzgadniane z Klientem.

LOKALIZACJA

Szkolenia możemy przeprowadzać w Państwa siedzibie lub w dowolnie wybranymi miejscu.

DLA KOGO?

Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

EFEKTY SZKOLENIA

Składanie ofert odpowiadających przepisom. Umiejętność odpowiedniej komunikacji z zamawiającym.

PROGRAM

  1. Nowa regulacja dotycząca warunków uczestniczenia w postępowaniu.
  2. Zmiana podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu.
  3. Zmiana przesłanek odrzucenia oferty.
  4. Naruszenia przepisów prawa pracy i BHP mogące skutkować wykluczeniem
    z postępowania.
  5. Nowe podstawy do wniesienia odwołania w przypadku postępowań o wartości poniżej progów unijnych.
  6. Nowe regulacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych.

Czas trwania: 6 h

PRELEGENCI

adwokat Bartosz Majda

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umów w sprawach zamówień publicznych, weryfikacji poprawności SIWZ, przygotowywania ekspertyz prawnych w zakresie poprawności wyboru trybu udzielenia zamówienia.