Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Tajemnica przedsiębiorstwa – kiedy zamawiający może ją ujawnić?

Jednym z narzędzi, które najczęściej wykorzystywane jest przez wykonawców w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest zastrzeganie jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa istotnych elementów oferty np. wykazu osób, sposoby wyliczenia ceny, elementów projektów.

Jednakże należy pamiętać, że co do zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma być jawne, a co za tym idzie utajnianie jakiejkolwiek części oferty powinno być wyjątkowe i dobrze uzasadnione.

W orzecznictwie KIO ukształtował się pogląd, zgodnie z którym powody utajnienia nie mogą służyć jedynie braku możliwości weryfikacji prawidłowości i zgodności oferty danego wykonawcy z SIWZ. Ponadto nie mogą mieć one charakteru uniwersalnego i nie mogą, ograniczać się do ogólnych sformułowań oraz nie odnosić się do wszystkich koniecznych i wymaganych przepisem art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji elementów.

W związku z tym należy wskazać na przykładowe sposoby sformułowań dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, które mogą prowadzić do odtajnienia oferty przez zamawiającego, albowiem traktowane są jako zbyt ogólnikowe w świetle dyspozycji przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

  1. „oświadczamy, iż wg naszej wiedzy” – czyli faktycznie wykonawca nie wie w jaki sposób są one chronione lecz jedynie się domyśla; nie podano środków w jaki dane te są chronione;
  2. „dokumenty mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa oraz posiadają wymierną wartość gospodarczą” – jest to faktycznie przepisana ogólnikowo treść przepisu bez wskazania elementów występujących u danego wykonawcy lub u jego kontrahenta mających potwierdzać wystąpienie tychże okoliczności;
  3. zastrzeżenia jako tajemnicy danych technicznych np. aprobaty technicznej dla georusztu oraz kruszyw łamanych w sytuacji, gdy są to dokumenty udostępniane przez producentów kruszyw każdemu zainteresowanemu (stanowi to wymóg ustawowy)

Co ważne – zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa i uzasadnienie, że zastrzeżone dane faktycznie nią są konieczne jest już na etapie składania danych dokumentów (np. wraz z ofertą) i powinno zostać dokonane przez wykonawcę bez uprzedniego wzywania przez zamawiającego.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny