Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Tryb udzielania zamówień publicznych (III) – zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę jest najmniej sformalizowanym trybem udzielania zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że może być on stosowany jedynie do szczególnie wąskiego katalogu zamówień. I tak, aby udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, przedmiot zamówienia musi spełniać łącznie cztery przesłanki:

  1. zamówienie musi dotyczyć usług lub dostaw – zatem niemożliwe jest udzielenie zamówienia w tym trybie w przypadku robót budowlanych,
  2. muszą być one powszechnie dostępne,
  3. muszą mieć ustalone standardy jakościowe,
  4. wartość zamówienia musi być ponadto niższa niż kwoty określone w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

Jak widać, jest to katalog dość wąski, odnoszący się do stosunkowo niewielkich zamówień. Z tego względu również sama procedura jest znacznie uproszczona.

Zamawiający wszczyna postępowania w trybie zapytania o cenę przez zaproszenie do składania ofert wykonawców. Ich liczba powinna zapewniać konkurencję, przy czym nie może być ich mniej niż pięciu. Wraz z zaproszeniem zamawiający musi przekazać potencjalnym wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Jej treść jest jednak nieznacznie ograniczona względem koniecznej w innych trybach – nie musi zawierać informacji dotyczących wadium oraz wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zasadniczym elementem oferty jest, jak wskazuje nazwa trybu, cena. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić w trakcie negocjacji. Jest ona także podstawą do wyboru wykonawcy – zamówienie udzielone jest temu, który zaproponował najniższą cenę. Wraz z ofertą, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także – jeżeli zażąda tego zamawiający – potwierdzających je dokumentów.

Zamawiający, określając czas na składania ofert, nie jest związany żadnymi konkretnie określonymi minimalnymi terminami – konieczne jest jedynie, aby wskazany przez niego okres był wystarczający dla przygotowania i złożenia oferty. Postępowanie w trybie zapytania o cenę kończy wybór najtańszej oferty.

Kancelaria

Kancelaria