Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Tryby udzielania zamówień publicznych (2) – przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony jest, obok przetargu ograniczonego, jednym z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych. Składa się z jednego, nieograniczonego z perspektywy potencjalnych wykonawców, etapu. Czynności w nim podejmowane to, kolejno:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. składanie ofert przez wykonawców
 3. wybór najkorzystniejszej oferty

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego następuje poprzez publiczne ogłoszenie, dokonane w sposób identyczny jak w przypadku przetargu nieograniczonego. Wraz z zamieszczeniem we właściwy sposób ogłoszenia, rozpoczyna się okres, w którym na stronie zamawiającego obowiązkowo musi znajdować się specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nie stoi to na przeszkodzie temu, aby wykonawca złożył wniosek do zamawiającego o przesłanie mu SIWZ – wówczas zamawiający ma obowiązek jej przekazania, a opłaty, jakie może naliczyć mogą dotyczyć jedynie ceny druku oraz samego przekazania.

Terminy na składanie ofert określa zamawiający w ogłoszeniu, jednakże jego wybór w tym zakresie nie jest swobodny. Minimalny upływ czasu od momentu ogłoszenia jaki zamawiający może zakreślić wykonawcom zależy ponadto od kwoty wartości zamówienia i wynosi on:

 1. 7 dni dla dostaw i usług o wartości poniżej kwoty wartości określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
 2. 14 dni dla robót budowlanych o wartości poniżej kwoty wartości określonej w Rozporządzeniu
 3. 40 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej kwocie wartości określonej w Rozporządzeniu, jeżeli ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej we właściwej dyrektywie
 4. 47 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej kwocie wartości określonej w Rozporządzeniu, jeżeli przekazanie nastąpiło w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w pkt. 3
 5. 22 dni dla zamówień o wartości powyżej kwoty z Rozporządzenia przekazanych Urzędowi w sposób wskazany w pkt. 3, jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, które:
 • spełniało wszystkie stawiane ostatecznemu ogłoszeniu wymogi co do treści
 • zostało wysłane do Urzędu lub widniało na stronie internetowej zamawiającego (profil nabywcy) na co najmniej 52 dni przed wysłaniem ogłoszenia i nie więcej niż 12 miesięcy od tego momentu
 1. 29 dni, dla zamówień spełniających warunki wskazane w pkt. 5, które jednak zostały przekazane Urzędowi w inny sposób

Złożenie w terminie oferty generuje po stronie wykonawcy bezwzględny obowiązek jednoczesnego złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, jeżeli zażąda tego zamawiający, wykonawca musi złożyć dokumenty potwierdzające treść oświadczenia.

Istotnym elementem przetargu nieograniczonego – występującego także w przetargu ograniczonym jest wadium. Wnoszone jest ono przez wykonawców przed upływem terminu składania ofert:

 1. zawsze, jeżeli kwota wartości zamówienia jest równa lub przekracza tę określoną w Rozporządzeniu
 2. jeżeli zamawiający skorzysta ze swojego uprawnienia i zażąda wadium, w przypadku gdy kwota wartości zamówienia jest niższa niż określona w Rozporządzeniu

Wysokość wadium nie może przekraczać 3% wartości zamówienia. Od tej reguły istnieją jedynie dwa odstępstwa:

 1. w przypadku, gdy zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia częściami lub udziela go w takiej postaci, kwota wadium określana jest osobno dla każdej części i dla każdej części wynosi maksymalnie 3% jej wartości
 2. w przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 PZP, wadium określa się dla wartości zamówienia podstawowego – również i tutaj może ono wynosić maksymalnie 3%

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego kończy się wyborem najkorzystniejszej oferty i zawarciem umowy.

Zasadą jest, iż po zakończeniu postępowania zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, za wyjątkiem tego, którego oferta została wybrana. Więcej informacji na temat sytuacji, w których możliwe jest zatrzymanie wadium znajduje się tutaj.

Kancelaria

Kancelaria