Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (5) – NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM

Tryb negocjacji z ogłoszeniem, regulowany przez art. 54 i n. PZP jest najbardziej rozbudowanym, z możliwych do zastosowania trybów udzielania zamówień publicznych. Składa się bowiem z następujących etapów:

 • publiczne ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia,
 • składanie wniosków przez zainteresowanych wykonawców,
 • zaproszenie przez zamawiającego spełniających warunki zamówienia wykonawców do składania ofert bez sprecyzowanej ceny,
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
 • zaproszenie wybranych wykonawców do złożenia ofert ze sprecyzowaną ceną,
 • wybór najkorzystniejszej oferty.

Jak widać powyżej, w odróżnieniu od przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, w przypadku negocjacji z ogłoszeniem cena nie musi być sprecyzowana już w chwili składania oferty, a podlega negocjacjom. Jednocześnie jednak, w przypadku negocjacji z ogłoszeniem zaznacza się element konkurencyjny, którego zupełnie brak m.in. przy udzielaniu zamówień z wolnej ręki.

Charakter tego trybu sprawia, że ustawodawca wprowadził 5 alternatywnych okoliczności pozwalających na udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Na uwagę zasługuje fakt, iż zawierają one w sobie dość szeroki katalog sytuacji, a za punkt wyjścia ich wprowadzenia należy przyjąć dość oczywisty fakt, że nie zawsze precyzyjne określenie ceny jest możliwe na tak wczesnym etapie postępowania.

Tryb negocjacji z ogłoszeniem może być zastosowany w następujących przypadkach:

 • w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
 • w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;
 • nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;
 • przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
 • wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  11 ust. 8.

Jak widać, każdy z punktów zawiera w sobie bardzo szeroki katalog okoliczności, co – mając na uwadze częste kontrole UZP odnośnie postępowań prowadzonych w innych niż przetargi trybach i ciężar dowodu leżący po stronie zamawiającego – może stanowić pewne zagrożenie dla zamawiającego.

Postępowania wszczyna się w sposób identyczny jak przetarg (nieograniczony, jeżeli chodzi o sposób ogłoszenia, jego treść jest zbieżna z treścią ogłoszenia o przetargu ograniczonym).

Minimalna liczba wykonawców dla zamówień, których wartość nie przekracza progu unijnego to trzech, natomiast powyżej progu – pięciu. Konieczne jest przy tym określenie w ogłoszeniu liczby wykonawców, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego etapu.

Na uwagę zasługuje przy tym wyrok Zespołu Arbitrów przy UZP z 30 stycznia 2007 r. sygn. UZP/ZO/0-93/07, w którym stwierdzono iż brak określenia konkretnej liczby wykonawców, którzy będą dopuszczeni do negocjacji nie stanowi rażącego naruszenia przepisów, jeżeli w ogłoszeniu pojawia się zapis, iż dopuszczeni będą wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu. Wynika to z faktu, iż zasada uczciwej konkurencji jest w opinii ZA silniejsza niż obowiązki dotyczące treści ogłoszenia.

Prowadzone negocjacje mają na celu doprecyzowanie różnych elementów zamówienia, które na wcześniejszym etapie zakreślone były jedyne w ogólności. Istotny jest przy tym fakt, iż negocjacje mają charakter poufny. Konsekwencją negocjacji może być, zgodnie z treścią art. 59 doprecyzowanie luz uzupełnienie SIWZ, jednak tylko w zakresie w jakim było ono przedmiotem negocjacji. Ważne jest przy tym, iż wprowadzane zmiany nie mogę dotyczyć istotnych warunków zamówienia lub pierwotnego przedmiotu.

Do składania ostatecznych ofert zaproszeni zostają wszyscy wykonawcy, którzy uczestniczyli w negocjacjach. Minimalny termin na składanie ofert wynosi 10 dni od dnia zaproszenia do składania ofert. Ponadto, przy tym etapie zastosowanie znajdują przepisy o wadium (art. 45 i 46).

Kancelaria

Kancelaria