Przetargi i zamówienia: Dostawy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Tryby udzielanie zamówień publicznych (1) – przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony jest jednym z dwóch (obok przetargu nieograniczonego) tzw. konkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych. Z definiującego go art. 47 PZP wynika, iż składa się on z dwóch etapów:

 1. stadium wstępnego, otwartego dla wszystkich zainteresowanych wykonawców, w którym mogą oni składać wnioski o przystąpienie do przetargu; składa się ono z dwóch części:
 • ogłoszenia o zamówieniu
 • składania wniosków przez wykonawców
 1. stadium właściwego, ograniczonego, w którym wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego mogą składać oferty; podobnie jak stadium wstępne składa się z dwóch części:
 • zaproszenia do składania ofert
 • składania ofert

Postępowania w trybie przetargu ograniczonego rozpoczyna ogłoszenie o zamówieniu. Obowiązkowo musi się ono pojawić w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Ogłoszenia o wartości kwoty równej lub wyższej od wskazanej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 PZP muszą zostać przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku kwoty niższej zamawiający musi zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wymogi te nie stoją na przeszkodzie temu, aby zamawiający zamieścił ogłoszenie także w inny sposób (np. w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim). Może on także – już po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie, bądź przekazaniu go Urzędowi – bezpośrednio poinformować znanych sobie wykonawców o zamówieniu.

Termin składania wniosków określa zamawiający – nie jest to jednak wybór zupełnie swobodny. Minimalna jego długość zależy od kwoty wartości zamówienia (a więc także, pośrednio, od miejsca, gdzie obowiązkowo musiało być ono opublikowane), i tak:

 1. w przypadku ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie, termin minimalny to 7 dni
 2. w przypadku ogłoszeń przekazywanych Urzędowi:
 • jeżeli przekazanie nastąpiło drogą elektroniczną, zgodnie z wytycznymi dyrektywy UE – jest to 30 dni, przy może on ulec znacznemu skróceniu – do 10 dni – w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia
 • jeżeli przekazanie nastąpiło w inny sposób, minimalny termin to 37 dni, z możliwością skrócenia go do 15 dni, w takiej samej sytuacji jak powyżej

Wykonawca składający wniosek ma obowiązek dołączenia do niego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów potwierdzających treść oświadczenia, jeżeli zażąda tego zamawiający.

Po upływie terminu na składanie wniosków zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ich liczba określana jest w ogłoszeniu przez zamawiającego, przy czym, podobnie jak w przypadku terminów, ustawa ogranicza swobodę zamawiającego: wybranych wykonawców musi być co najmniej pięciu a maksymalnie dwudziestu.

Podobnie jak we wcześniejszym etapie postępowania, kwota wartości zamówienia wpływa na obowiązujące w nim terminy. Czas, jaki wybrani wykonawcy mają na złożenie ofert określa zamawiający, od dnia przekazania zaproszenia musi jednak minąć co najmniej:

 1. 7 dni dla dostaw i usług poniżej wartości kwoty z Rozporządzenia
 2. 14 dni dla robót budowlanych poniżej wartości kwoty z Rozporządzenia
 3. 40 dni dla zamówień o wartości powyżej kwoty z Rozporządzenia – może być on jednak skrócony do 35 dni, jeżeli zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE do upływu składania ofert
 4. 10 dni dla zamówień o wartości powyżej kwoty z Rozporządzenia, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia
 5. 22 dni dla zamówień o wartości powyżej kwoty z Rozporządzenia, jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, które:
 • spełniało wszystkie stawiane ostatecznemu ogłoszeniu wymogi co do treści
 • zostało wysłane do Urzędu lub widniało na stronie internetowej zamawiającego (profil nabywcy) na co najmniej 52 dni przed wysłaniem ogłoszenia i nie więcej niż 12 miesięcy od tego momentu

Termin składania ofert jest momentem granicznym dla żądania przez zamawiającego od wykonawców wadium – obowiązkowego dla zamówień o wartości powyżej kwoty z Rozporządzenia, i fakultatywnego w pozostałych przypadkach.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego kończy się wyborem najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego oraz zawarciem umowy.

Kancelaria

Kancelaria