Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Unieważnienie postępowania z powodu niewykonalności zamówienia

Wykonawcy, starający się o udzielenie zamówienia publicznego, mogą spotkać się z sytuacją, w której zamawiający dokona unieważnienia postępowania. Skutkiem takiej decyzji jest uchylenie wszystkich czynności, jakie zamawiający dokonał w postępowaniu. Jest to przypadek wyjątkowy, który może zaistnieć tylko wówczas, gdy wystąpią przesłanki ściśle określone w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. To do obowiązków zamawiającego, należeć będzie udowodnienie, że nastąpiły okoliczności faktyczne i prawne do unieważnienia postępowania.

Jedną z takich przesłanek w myśl art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, stanowi sytuacja, w której postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oznacza to, że unieważnienie postępowania jest uwarunkowane jednoczesnym wystąpieniem dwóch następujących okoliczności:

  1. wada, która ma być podstawą unieważnienia postępowania, musi być niemożliwa do usunięcia,
  2. wystąpienie wady musi uniemożliwiać zawarcie umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu.

To zaś, jakie przesłanki uniemożliwiają zawarcie umowy, tak aby ta nie podlegała unieważnieniu, precyzyjnie wskazuje art. 146 ust. 1 i 6 ustawy PZP.

Zdarza się, iż Zamawiający podejmuje decyzję o unieważnieniu postępowania z powodu nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia, który mógłby ostatecznie nie spełniać jego oczekiwań. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jest zgodne co do faktu, że nie stanowi to wady postępowania uniemożliwiającej zawarcia ważnej umowy. Wada oprócz tego, że musi być niemożliwa do usunięcia, musi również zaistnieć w wyniki dokonania lub zaniechania dokonania czynności naruszającej przepisy ustawy PZP przez zamawiającego.

Przykład nieprawidłowego unieważnienia postępowania przez zamawiającego stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Mazowiecki Szpital Brudnowski w Warszawie sp. z o. o. Zamawiający unieważnił postępowanie w części dotyczącej dostawy łyżek do laryngoskopu.

Przyczyną miały być wątpliwości co do jednoznaczności interpretacji SIWZ przez wykonawców. Zamawiający obawiał się, że zawarty w specyfikacji opis był nieprawidłowy i mógł wprowadzać w błąd wykonawców. Zamawiający jednak nie potrafił wykazać ani że zaoferowany przedmiot Zamówienia jest nieodpowiedni, ani dlaczego zawarta umowa miałaby podlegać unieważnieniu, w związku z czym Izba zdecydowała o uwzględnieniu odwołania. Wady postępowania nie może stanowić bowiem opis przedmiotu zamówienie, chyba że wpływa na niewykonalność zamówienia.

Podsumowując powyższe rozważania, zamawiający może unieważnić postępowanie tylko wówczas, gdy wykaże związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą wadą a niemożliwością zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu. Art. 93 ust. 1 pkt 7 może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania, tylko jeżeli wystąpią określone w art. 146 ust. 1 i 6 przesłanki powodujące unieważnienie umowy.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny
Kancelaria

Kancelaria