Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Wykluczenie wykonawcy lub wezwanie go do jakiejkolwiek czynności muszą być precyzyjne

W orzeczeniu wydanym w lutym 2017 r. KIO stwierdziła, że zarówno decyzje o wykluczeniu wykonawcy z postępowania jak i wezwania do wyjaśnienia, uzupełnienia czy poprawienia przez wykonawcę jakiejkolwiek czynności muszą być w sposób wyczerpujący uzasadnione i umotywowane.

Do wskazanych konkluzji KIO doszła w sprawie, w której w trakcie prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający wykluczył z niego wykonawcę z powodu niewykazania przez niego, że spełnia on warunek zdolności technicznej. Wcześniej zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej. Oświadczenie takie zostało przez wykonawcę złożone, a w nim zostało wskazane, że będzie on polegać na zasobach innego podmiotu. Jednocześnie wykonawca złożył zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Następnie zamawiający wydał decyzję o wykluczeniu wykonawcy, ograniczając się tylko do ogólnych stwierdzeń w uzasadnieniu. W konsekwencji tego, wykonawca złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. KIO natomiast je uwzględniła i nakazała zamawiającemu m.in. unieważnienie czynności wkluczenia odwołującego.

Sytuacja, która miała miejsce w powyżej opisany stanie faktycznym, gdy zamawiający nie wskazuje konkretnie czynności, która ma być przez wykonawcę podjęta, jest niedopuszczalna. Zamawiający kierując do wykonawcy wezwanie do uzupełnienia musi bowiem przedstawić w sposób precyzyjny, rzeczowy i bezpośredni okoliczności, które mają być wyjaśnione.

Kolejną kwestią, którą zajęła się Izba podczas badania danej sprawy, był sposób formułowania przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania. Ponownie KIO podkreśliła, że zamawiający jest obowiązany przedstawić precyzyjnie, rzeczowo i bezpośrednio przesłanki wykluczenia. W przeciwnym przypadku wykonawca będzie zmuszony do domyślania się swoich błędów, a to natomiast uniemożliwi mu prowadzenie obrony na drodze postępowania odwoławczego. Zamawiający musi w uzasadnieniu swojej decyzji o wykluczeniu dokładnie wskazać konkretne uchybienia, których dopuścił się wykonawca czyli jest obowiązany przedstawić precyzyjnie, rzeczowo i bezpośrednio przesłanki wykluczenia.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny