Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Wykluczenie wykonawcy z powodu zaangażowania w inne inwestycje

Korzystanie przez wykonawców ze swoich zasobów technicznych lub zawodowych jednocześnie przy kilku różnych zadaniach może nieść za sobą daleko idące konsekwencje – również w postaci wykluczenia z postępowania.

Okoliczności te, stosownie do art. 22d ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), zamawiający może badać na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne. Jeżeli natomiast stwierdzi, że rzeczywiście zaangażowanie tych zasobów w inne przedsięwzięcie gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację organizowanego przez niego zamówienia, może on uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności. Taka decyzja z kolei może doprowadzić do bardzo poważnych skutków polegających na wykluczeniu takiego wykonawcy z postępowania ze względu na pojawienie się przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 lub 17 PZP.

Należy jednak pamiętać, że sam fakt brania przez wykonawcę udziału w wykonaniu innego zamówienia publicznego czy w realizacji jakiejkolwiek innej inwestycji nie przesądza o konieczności jego wykluczenia z postępowania.

W jednym z tegorocznych wyroków KIO w sposób dokładny został poruszony powyższy temat, a w jego uzasadnieniu zostały opisane czynniki, które każdy zamawiający musi wziąć pod uwagę przed wykluczeniem wykonawcy z powodu zaktualizowania się przesłanek przewidzianych w art. 22d ust. 2 PZP. Dla wykonawców jest to z kolei przydatna wskazówka w kontekście planowania swoich przedsięwzięć oraz lokowania swoich zasobów.

Odnosząc się do argumentacji KIO, można wskazać, że zamawiający nie ma prawa do automatycznego wykluczenia wykonawcy, jedynie w następstwie uzyskania informacji o wykorzystywaniu przez niego zasobów w kilku różnych przedsięwzięciach. W tym względzie zamawiający jest zobligowany przeanalizować okoliczności konkretnej sprawy, a mianowicie powinien odpowiedzieć na każde z poniższych pytań:

  1. czy w momencie realizacji zamówienia zasoby wykonawcy nadal będą wykorzystywane przy innym zamówienia,
  2. czy możliwe jest przesunięcie tych zasobów, tzn. czy potencjał wykorzystywany w konkretnej inwestycji może być zastąpiony inną rezerwą oraz
  3. czy wykonawca jest w stanie wykazać w toku postępowania, że w przypadku wyboru jego oferty, jego zasoby będą mogły być wykorzystane do wykonania danego zadania.

Powyższe oznacza, że w momencie składania oferty żaden z wykonawców nie musi rzeczywiście mieć w swoim posiadaniu określonych zasobów niezbędnych do wykonania danego zamówienia. Możliwe, a nawet częste są przecież sytuacje, gdy jeden wykonawca zobowiązał się do wykonania kilku inwestycji jednocześnie. Co jednak ważne, przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, trzeba być przygotowanym na konieczność ewentualnego udowodnienia, że w przypadku uzyskania zamówienia personel, zasoby techniczne czy inny potencjał będą dostępne dla celów realizacji danego zadania.

Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny