Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Wykonawca może powoływać się na roboty budowlane zrealizowane na własne potrzeby

Ostatnio analizowaliśmy zagadnienie zaangażowania przez wykonawców ich zasobów technicznych i zawodowych w kilku inwestycjach jednocześnie i skutków jakie może to wywrzeć na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zobacz). Nadal pozostaniemy przy tematyce oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, jednak dzisiejszy artykuł będzie dotyczyć wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, a dokładniej możliwości powoływania się przez wykonawców na roboty budowlane wykonane na własne potrzeby.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 22d ust. 1 PZP zamawiający, w celu zapewnienia realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie, może zadecydować o postawieniu wykonawcom minimalnych warunków dotyczących m.in. doświadczenia. Warunki takie znajdują swój wyraz w postanowieniach SIWZ, a przy zamówieniach na roboty budowlane przybierają one zazwyczaj postać zobowiązania wykonawców do wykazania się zrealizowaniem konkretnego rodzaju prac.

Nie budzi zastrzeżeń możliwość powoływania się na roboty budowlane wykonywane na rzecz podmiotu trzeciego. Natomiast dyskusyjne może się wydawać udowodnienie spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez odwołanie się do robót zrealizowanych przez wykonawcę na własne potrzeby. Wątpliwość ta została rozwiana przez Krajową Izbę Odwoławczą w jednym z tegorocznych wyroków, w  którym Izba jednoznacznie wskazała, że w ramach wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dopuszczalne jest powołanie się przez wykonawców na roboty budowlane wykonane na własne potrzeby.

Jako uzasadnienie takiego stanowiska powołano przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdzie w § 2 ust. 4 pkt 1 ustawodawca określił zakres dowodów na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych, których może żądać zamawiający, jako referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

W związku z powyższym, zgodnie z analizą przedstawioną przez KIO, należy uznać, że krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie określonych inwestycji nie został ograniczony. Co za tym idzie, każdy z wykonawców oprócz robót zrealizowanych na rzecz innych podmiotów, może się również powoływać na zadania wykonane na własną rzecz. Co ważne – w takim przypadku, jak wskazała KIO, jako dokument potwierdzający należyte wykonanie takiego przedsięwzięcia należy przedłożyć własne oświadczenie wykonawcy w tym przedmiocie wraz z informacjami, których wymaga zamawiający oraz które dodatkowo nie mogą wykraczać poza zakres wskazany w § 2 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia.refe

Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk