Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Wykonawca musi zadbać o treść gwarancji wadialnej

Zgodnie z art. 45 PZP w przetargu nieograniczonym, w którym wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne zamawiający musi żądać od wykonawców wniesienia wadium. Jest to swoiste zabezpieczenie dla zamawiającego przed niepożądanymi działaniami wykonawców, które zostały enumeratywnie wyliczone w art. 46 ust. 4a i 5.

Decyzja o wyborze formy wniesienia wadium należy każdorazowo do wykonawcy, natomiast katalog tych form został wskazany w ust. 6 art. 45 PZP. Jedną z nich, na którą dziś chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa czyli tzw. gwarancja wadialna.

Wykonawca decydując się na taką formę wniesienia wadium musi pamiętać o właściwym sposobie złożenia zabezpieczenia. Po pierwsze, gwarancja wadialna musi być zgodna z zasadami określonymi w art. 45 PZP. Jednak spełnienie tego warunku nie jest wystarczające, a co za tym idzie każdy wykonawca musi również pamiętać o tym, że gwarancja wadialna musi być sformułowana w taki sposób, aby umożliwić zamawiającemu zatrzymanie sumy wadialnej. 

W praktyce oznacza to, że dokument gwarancji musi spełniać wymogi z art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP, a więc musi określić ustawowe warunki zatrzymania wadium przez zamawiającego. Jak wskazuje najnowsze orzecznictwo KIO za niewystarczające należy uznać ogólne sformułowanie, że oferta jest zabezpieczona gwarancją zgodnie z warunkami postepowania. W takim bowiem przypadku, niejasne są konkretne okoliczności, w których nastąpi zatrzymanie wadium, a co za tym idzie zakres gwarancji nie jest precyzyjnie określony. W konsekwencji tak sformułowana gwarancja wadialna nie zabezpiecza interesów zamawiającego.

KIO w jednym ze swoich tegorocznych orzeczeń wskazała, że to wykonawca musi dbać o swoje interesy oraz sprawdzić, czy gwarancja spełnia warunki zawarte w ustawie PZP oraz SIWZ. Ponadto Izba podkreśliła, że jeśli dokument gwarancji jest obarczony brakami w zakresie określenia przesłanek przepadku sumy wadialnej, to nie podlega on uzupełnieniu w trybie wezwania do wyjaśnień.

Podsumowując, każdy z wykonawców przystępujący do przetargu nieograniczonego, który wybiera wniesienie wadium za pomocą gwarancji wadialnej musi pamiętać, aby dokument gwarancji odpowiadał przepisom PZP oraz warunkom zawartym w SIWZ. W szczególności musi on swoim zakresem objąć wszystkie okoliczności, które powodują zatrzymanie sumy wadialnej przez zamawiającego oraz zostały wymienione w art. 46 PZP.

W przeciwnym wypadku wykonawca naraża się na zarzut zabezpieczenia oferty w sposób nieprawidłowy, co powoduje odrzucenie jej przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

Ponadto należy również pamiętać, aby już na samym wstępie zadbać o prawidłową konstrukcję dokumentu gwarancji wadialnej, ponieważ jak wyjaśniono powyżej, nie podlega on konwalidacji.

Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk