Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Zamawiający poniesie konsekwencje niekonkretnego SIWZ

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego musi pamiętać, iż to on poniesie ewentualne konsekwencje niekonkretnego sformułowania wymogów wyznaczonych dla ofert wykonawców, które są zawarte w SIWZ.

W niniejszym artykule wskażemy przykłady działania zamawiających, które mogą doprowadzić nie tylko do wszczęcia postępowania odwoławczego przez wykonawców, ale także w konsekwencji do konieczności ponownego badania i oceny złożonych ofert.

KOMPATYBILNOŚĆ SIWZ

Podczas formułowania przez zamawiającego postanowień SIWZ, powinien on dokładnie badać czy wzory oświadczeń przygotowane przez niego dla wykonawców są zgodne z SIWZ.

W tym miejscu warto wskazać przykładową sytuację, która polegała na niedostrzeżeniu przez zamawiającego, iż termin wykonania zamówienia wskazany w SIWZ został sformułowany odmiennie niż ten wskazany we wzorze formularza ofertowego.  Postępowanie to doprowadziło natomiast do wadliwego odrzucenia oferty przez zamawiającego.

Wszystko zaczęło się od nieznaczącej na pierwszy rzut oka różnicy między następującymi sformułowaniami: „liczba miesięcy na uzyskanie efektu ekologicznego” i „liczba miesięcy do uzyskania efektu ekologicznego”. Pierwsze z nich odnosiło się do terminu wykonania zamówienia wyznaczonego w postanowieniach SIWZ, natomiast drugie do terminu zawartego we wzorze formularza ofertowego.

Zamawiający wskazał, że zamówienie musi zostać wykonane w nieprzekraczalnym terminie 24 miesięcy, z tym że musi się na ten czas składać suma okresów na wykonanie robót budowlanych i na uzyskanie efektu ekologicznego. Wykonawca wykorzystując formularz ofertowy wskazał, że zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 20 miesięcy, z czego potrzebuje 18 miesięcy na realizację robót i 20 miesięcy do uzyskania efektu ekologicznego od momentu podpisania umowy.

W tak przedstawionej sytuacji, należy pamiętać, iż to na Zamawiającym ciążył obowiązek zwrócenia się do wykonawcy w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych ze złożoną ofertą. Zamawiający jednak nie tylko odgórnie przyjął, iż wykonawca zadeklarował błędnie 38-miesięczny czas wykonania zamówienia, ale również pominął okres 20-miesięczny wskazany przez wykonawcę oraz literalną treść własnego wzoru formularza. Rozumowanie takie było błędne oraz nielogiczne, dlatego nie mogło prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy tylko z tego powodu.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny