Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Złamałeś prawo pracy – zamawiający będzie mógł wykluczyć cię z postępowania!

Nowelizacja ustawy -Prawo Zamówień Publicznych- uchwalona przez Sejm 13 maja 2016 r., wciąż budzi wiele emocji (09 czerwca 2016 r. Senat przyjął poprawki i skierował projekt do dalszych prac w Sejmie).  Największym echem odbija się w mediach debata nad trybem „ in house” oraz brakiem implementacji Dyrektyw UE w wyznaczonym terminie.

W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestie przemilczane a dość istotne – w szczególności z punktu widzenia wykonawcy, który – jak się okazuje, na mocy nowych regulacji – może zostać wykluczony z przetargu z powodu wykroczenia, jakiego dopuścił się przeciwko prawom pracownika.

To novum, które stanowi przesłankę fakultatywną wykluczenia wykonawcy przez zamawiającego z przetargu o udzielnie zamówienia publicznego. Odnosi się ono do pracodawcy, który dopuścił się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i który w związku z tym został skazany na karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych lub wydana została względem niego ostateczna decyzja administracyjna sankcjonująca takie zachowanie.

W związku z powyższym konieczne jest zwrócenie uwagi na podstawowy katalog  wykroczeń, za które przewidziane jest wykluczenie z przetargu pracodawcy. Zaliczyć do nich można:

  1. zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę
  2. brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę
  3. wypowiadanie lub rozwiązywanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy
  4. stosowanie wobec pracowników innych kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
  5. naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
  6. brak prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  7. pozostawienie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem
  8. brak wydania pracownikowi świadectwa pracy

Jak widać, katalog ten jest dość szeroki. Zmiana przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niewątpliwie będzie powodowała w przyszłości problemy. Warto bowiem podkreślić, że, mimo iż omawiany przepis sformułowany zostały w sposób klarowny i raczej nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych, to jednak drastycznie zmienia on dotychczasową regulację, do której uczestnicy postępowania na pewno zdążyli się przyzwyczaić.

Na tym nie koniec rozważań dotyczących nowelizacji PZP – w kolejnych artykułach  szerzej poruszony zostanie temat ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej wobec wykonawcy i o sankcjach, wiążących się z jej wydaniem.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny