Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

ZMIANA PODWYKONAWCY LUB CAŁKOWITA REZYGNACJA Z JEGO POTENCJAŁU – CZY JEST TO MOŻLIWE?

Wielokrotnie zdarza się, aby wykonawca podczas przystępowania do postępowania o zamówienie publiczne nie wiedział, czy podczas jego ewentualnej realizacji będzie korzystał z pomocy innych podmiotów. Natomiast jeśli nawet wykonawca jest zdecydowany na korzystanie z potencjału innych osób, to nie zawsze podczas przygotowywania oferty potrafi je konkretnie wskazać. Kolejnym problemem w tym zakresie jest również zmiana lub całkowita rezygnacja z usług podwykonawców już w czasie realizacji umowy.

Wszystkie te wątpliwości postanowiliśmy rozwiać w naszym dzisiejszym opracowaniu oraz w telegraficznym skrócie wskazać na jakich zasadach wykonawcy mogą decydować o zmianach dotyczących potencjału podmiotów trzecich.

Po pierwsze należy wskazać, że ustawa – Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmiany podmiotu wskazanego w ofercie jako przyszły podwykonawca zarówno w toku postępowania, jak i w toku realizacji zamówienia publicznego.

Po drugie, zmiana taka może polegać nie tylko na zmianie danego podwykonawcy, ale również na całkowitej rezygnacji z powierzenia mu części zamówienia.

Po trzecie, powyższe uprawnienia wykonawców wynikające bezpośrednio z PZP, doprowadziły Krajową Izbę Odwoławczą do sformułowania wniosku, że podanie firm konkretnych wykonawców w złożonej ofercie jest elementem oferty, który może ulec zmianie.

Co szczególnie ważne – w jednym ze swoich ostatnich wyroków Izba podkreśliła, że art. 36b ust. 1 PZP dopuszcza sytuację, w której na etapie składania oferty pełna lista podwykonawców wykonawcy nie będzie jeszcze znana.

Już na koniec powyższych rozważań, należy podkreślić, że powyższe zasady nie dotyczą tylko i wyłącznie wykonawców, ale mają również znaczenie dla Zamawiającego. Nie może on bowiem wyciągać negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy, który nie podał firm podwykonawców, a w szczególności nie może tylko na tej podstawie odrzucić jego oferty.

 

Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk